گروه مدیران راهنمایی شهرستان گلپایگان

باسمه تعالي

فرم بازديد مدير از دفاتر كلاسي

به استناد شرح وظايف تعيين شده براي مدير مدرسه مدير آموزشگاه موظف است  بر دفاتر كلاسي همكاران نظارت مستمر بنمايد و  دفاتر را  به شرح زير  مورد بررسي قرار داده و موارد مغاير را تذكر داده ونتيجه را در بند 7 ارزشيابيپايان سال منعكس نمايد.

1-درج تاريخ برگزاري جلسات

2-نوشتن گزارش فعاليت هاي هرجلسه در محل مخصوص

3-بستن خانه هاي خالي با خط تيره

4-درج غيبت دانش آموز باحرف (غ)

5-وضوح نمرات و نداشتن ابهام(غير از نمره از علامتهاي+يا –و...........استفاده نشود)

6-رعايت عدم خط خوردگي نمرات و لاك گرفتگي

7-وجود روال منطقي پرسشهاي تدريجي(حد اقل يك بار پرسش در ماه )

8-وجود نمرات آزمون هاي تدريجي و تكويني(حد اقل 2 ماه يكبار) و ثبت نمره با رنگ سبز

9- ثبت نمرات پاياني با رنگ قرمز

10-سعي در تميز نگه داشتن دفاتر و روكش آنها

           11-نبودن اوراق اضافي در دفتر كلاس

نكات مورد توجه:

ارزشيابي كه فقط توسط دبير صورت گرفته در دفتر كلاس ثبت شود ،ارزشيابي دانش آموز نبايد در دفتر كلاس ثبت شود

نمره بايد فقط به دست معلم ثبت گردد  دانش آموزان حق كمك به معلم در اين زمينه را ندارند.

بردن دفاتر به كلاس و برگرداندن به محل مخصوص وظيفه خود دبير است.

بازديد آخر آبانماه

 

 

 

 

 

 

همكار گرامي دفتر كلاسي شما در تاريخ .........................مورد بازديد قرار گرفت  و موارد زير مشاهده گرديد خواهشمند است نسبت به رفع آن  اقدام فرماييد.

1-

2-

3-

                                                                                    نام و امضاي ارزيابي كننده مدير/معاون آموزشي

بازديد آخر بهمن ماه

 

همكار گرامي دفتر كلاسي شما در تاريخ .........................مورد بازديد قرار گرفت  و موارد زير مشاهده گرديد خواهشمند است نسبت به رفع آن  اقدام فرماييد.

1-

2-

3-

                                                                                         نام و امضاي ارزيابي كننده مدير/معاون آموزشي

بازديد آخر فروردين ماه

 

همكار گرامي دفتر كلاسي شما در تاريخ .........................مورد بازديد قرار گرفت  و موارد زير مشاهده گرديد خواهشمند است نسبت به رفع آن  اقدام فرماييد.

1-

2-

3-

                                                                                           نام و امضاي ارزيابي كننده مدير/معاون آموزشي

بازديد كارشناسان و سرگروه هاي آموزشي

 

 

 

 

 

نام وامضاي بازديد كننده محترم